IndiGo flight 6E 265: Bhubaneshwar - Bengaluru via Hyderabad

Map for flight from Bhubaneshwar to Bengaluru via Hyderabad
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 19:05 Bhubaneshwar (BBI) 20:40 Hyderabad (HYD)
6E 265 Non-stop Airbus A320 (320) 1:35
Daily 21:10 Hyderabad (HYD) 22:20 Bengaluru (BLR)
6E 265 Non-stop Airbus A320 (320) 1:10
Non-Direct Flights:
Daily 19:05 Bhubaneshwar (BBI) 22:20 Bengaluru (BLR)
6E 265 1-stop Airbus A320 (320) 2:45