IndiGo flight 6E 265: Bhubaneshwar - Bengaluru via Hyderabad

Map for flight from Bhubaneshwar to Bengaluru via Hyderabad
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 19:00 Bhubaneshwar (BBI) 20:25 Hyderabad (HYD)
6E 265 Non-stop Airbus A320 (320) 1:25
Daily 20:50 Hyderabad (HYD) 21:55 Bengaluru (BLR)
6E 265 Non-stop Airbus A320 (320) 1:05
Non-Direct Flights:
Daily 19:00 Bhubaneshwar (BBI) 21:55 Bengaluru (BLR)
6E 265 1-stop Airbus A320 (320) 2:30