China Eastern flight MU 734: Hong Kong - Lijiang via Kunming

Map for flight from Hong Kong to Lijiang via Kunming
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Mon,Wed-Fri,Sun 16:40 Hong Kong (HKG) 1 18:40 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:00 Effective from 2015-10-25
Mon,Wed,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:55 Valid until 2015-04-08
Thu 17:05 Hong Kong (HKG) 1 18:55 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:50 Effective 2015-04-02 through 2015-05-07
Fri 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:55 Operates only on 2015-04-03
Mon,Wed,Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:55 Effective 2015-04-10 through 2015-05-01
Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:55 Operates only on 2015-05-03
Mon,Wed,Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:55 Effective 2015-05-04 through 2015-10-23
Thu 17:05 Hong Kong (HKG) 1 18:55 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:50 Operates only on 2015-05-14
Thu 17:05 Hong Kong (HKG) 1 18:55 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:50 Effective 2015-05-21 through 2015-10-22
Mon,Wed-Fri,Sun 19:30 Kunming (KMG) 20:30 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:00 Effective from 2015-10-25
Mon,Wed-Fri,Sun 20:10 Kunming (KMG) 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 0:50 Valid until 2015-10-23
Non-Direct Flights:
Mon,Wed-Fri,Sun 16:40 Hong Kong (HKG) 1 20:30 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:00 Effective from 2015-10-25
Mon,Wed,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 2:45 Valid until 2015-04-08
Thu 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 2:40 Effective 2015-04-02 through 2015-05-07
Fri 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop 738/737 2:45 Operates only on 2015-04-03
Mon,Wed,Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 2:45 Effective 2015-04-10 through 2015-05-01
Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop 738/737 2:45 Operates only on 2015-05-03
Mon,Wed,Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 2:45 Effective 2015-05-04 through 2015-10-23
Thu 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop 738/737 2:40 Operates only on 2015-05-14
Thu 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 2:40 Effective 2015-05-21 through 2015-10-22