China Eastern flight MU 734: Hong Kong - Lijiang via Kunming

Map for flight from Hong Kong to Lijiang via Kunming
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Mon,Wed-Fri,Sun 16:40 Hong Kong (HKG) 1 18:40 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:00 Effective from 2015-10-25
Mon,Wed-Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:15 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:10 Valid until 2015-10-23
Mon,Wed-Fri,Sun 19:30 Kunming (KMG) 20:30 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:00 Effective from 2015-10-25
Mon,Wed-Fri,Sun 20:20 Kunming (KMG) 21:10 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 0:50 Valid until 2015-10-23
Non-Direct Flights:
Mon,Wed-Fri,Sun 16:40 Hong Kong (HKG) 1 20:30 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:00 Effective from 2015-10-25
Mon,Wed-Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:10 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:00 Valid until 2015-10-23