Air New Zealand flight NZ 5302: Christchurch - Hamilton

Map for flight from Christchurch to Hamilton
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Sat 17:40 Christchurch (CHC) 19:25 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2015-12-26
Sat 17:40 Christchurch (CHC) 19:25 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-01-16
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Valid until 2015-11-12
Wed,Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2015-11-15 through 2015-11-20
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2015-11-24 through 2015-12-21
Wed,Thu 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2015-12-23 through 2015-12-24
Fri 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2015-12-25
Mon-Wed,Fri 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-01-06 through 2016-01-15
Sat 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-01-09
Thu 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-01-14
Mon-Wed,Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-01-17 through 2016-01-24
Mon 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-01-25
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-01-26 through 2016-02-05
Mon-Fri 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-02-08 through 2016-02-17
Mon-Wed,Fri 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-02-19 through 2016-02-26
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-02-28 through 2016-03-25
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-03-28 through 2016-04-22
Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-04-24
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-04-25 through 2016-05-01
Mon 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-05-02 through 2016-05-30
Tue-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-05-03 through 2016-06-03
Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-06-05
Mon-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective 2016-06-06 through 2016-06-12
Mon 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective from 2016-06-13
Tue-Fri,Sun 17:45 Christchurch (CHC) 19:30 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Effective from 2016-06-14
Sun 17:50 Christchurch (CHC) 19:35 Hamilton (HLZ)
NZ 5302 Non-stop ATR 72 (AT7) 1:45 Operates only on 2016-01-03